Terms of Service(Last updated: 08/05/2024)

Dániel Sipos S.E. és a TrophyMap (https://trophymap.org, továbbiakban: „Alkalmazás”) szolgáltatást használók közötti uniformizált megállapodás három fő részből áll, amelyek a szolgáltatás használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák, valamint az Adatvédelmi Szabályzatát és a Technológiák és Alapelveket.

Az egyes elemek egymástól elválaszthatatlanok és együttesen alkotják az Alkalmazás használatához szükséges irányelveket.

Szerződő Felek

Az Alkalmazás létrehozója és szolgáltatója Dániel Sipos S.E. (székhely: Hungary 9153 Öttevény, Szabadság street 4., vállalkozói szám: EV-52820627, adószám: 69184518-1-28, e-mail: info@trophymap.org, telefon: +36/20 952-0471, továbbiakban: „Szolgáltató”).

A Szolgáltatás alábbiakban szabályozott felhasználására vonatkozó szerződés egyfelől a Szolgáltató, másfelől pedig a Szolgáltatásra előfizető, önálló jogi személyiséggel rendelkező vadásztársaságok (továbbiakban: „Vadásztársaság(ok)”), valamint a Szolgáltatás felületén e-mail címmel és jelszóval regisztrált magánszemély vadászok (továbbiakban: „Tag(ok)”, a szerződő felek együttes említésük esetén úgy is, mint „Szerződő Felek”) között jön létre.

A Szerződő Felek (nevezetesen a Szolgáltató és a Vadásztársaságok, valamint a Szolgáltató és a Tagok) jogviszonyát a jelen ÁSZF dokumentum szabályozza.

Szolgáltatás

A Szolgáltatás a vadászatot és a vadgazdálkodás segítését szolgáló Alkalmazás, mely a hatályos magyar jogszabályoknak (különösen, de nem kizárólagos jelleggel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvénynek és az annak végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendeletnek) való megfelelést támogató adminisztratív megoldásokat kínáló, valamint a vadászat, vadgazdálkodás tervezését segítő eszköz, amely az Alkalmazásban részletesen körülírt funkciókkal rendelkezik (továbbiakban: „Funkciók”).

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást biztosító, kiszolgáló szoftvereket és az Alkalmazást, valamint a jelen ÁSZF dokumentumot bármikor módosítsa, kiegészítse (többek között, de nem kizárólagos esetben, amennyiben ezt műszaki megfontolások, a tudomány állásának változása, újabb technikai lehetőségek feltárása, a felhasználói élmény javítása, új Funkciók és szolgáltatások bevezetése vagy időközben bekövetkezett jogszabályi változások, hatósági előírások indokolják). Ilyen esetben a Szolgáltató a Vadásztársaságokat és a Tagokat az adott esetnek megfelelő módon tájékoztatja, lényeges változás esetén pedig az adott esetnek megfelelő kellő időben, előzetesen értesíti.

Licencek

A Szolgáltatás rendelkezik ingyenes Funkciókkal is, melyek után nem számít fel a Szolgáltató díjat. A Vadásztársaságok és a Tagok regisztrációja is ingyenes. További Funkciók feloldásához a Vadásztársaságoknak licencet kell vásárolni az Alkalmazásban. Köteles hiánytalanul megadni a számlázáshoz szükséges alapadatokat, választott licenc típusát (benne foglalt Funkciók ismeretében), valamint az érvényességének éveit. Továbbá a Vadásztársaság köteles jelezni, hogy elolvasta és tudomásul vette a Szolgáltatás használatához szorosan kapcsolódó jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az Alkalmazás fizetős Funkcióit kizárólag azon Vadásztársaságok (és ezek révén azon Tagok) vehetik igénybe, amelyek arra vonatkozóan aktív licencel rendelkeznek. A Funkciók aktiválását a Szolgáltató hajtja végre a Szolgáltató bankszámláján történő ellenérték (továbbiakban: „Díj”) jóváírástól számított 24 órán belül. Az adott Vadásztársaság a Szolgáltatás használatához egy összegben kötelesek a Szolgáltató által kiállított számla alapján, a számlán szereplő pénznemben és feltüntetett fizetési határidővel, banki átutalással megfizetni. Online fizetési mód esetén a tranzakció sikeres lezárása után automatikusan aktiválásra kerülnek az új Funkciók.

A licenc meghosszabbítása vagy magasabb licenc csomag vásárlása bármikor lehetséges és az esetlegesen még érvényben lévő licence lejárati idejétől számítva került az új licence lejáratának beállítása. Az új licence által elérhető Funkciók viszont már a Díj kifizetése után aktiválásra kerülnek.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az átutalásos fizetés késedelme meghaladja a 15 napot, úgy az érintett Vadásztársaságot, Tagokat és tárolt adataikat és hozzáférésüket felfüggessze a Szolgáltatásból.

Felhasználási jog, szerzői jogi rendelkezések

A Szolgáltatás a Vadásztársaságok, illetve a Tagok (a jelen pont alkalmazásában úgy is, mint „Felhasználásra Jogosultak”) általi felhasználása attól az időponttól lehetséges, amikor regisztráltak. A fizetős Funkciók elérése akkor lehetséges, amikor a Díj a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került.

Az alábbi rendelkezésekkel nem ellentétben, a Szolgáltatásra (az Alkalmazást is beleértve) vonatkozó minden szerzői jog kizárólagos jogosultja a Szolgáltató rendelkezik azon felhasználási jogokkal, amelyek számára a Szolgáltatás és az Alkalmazás megalkotását és a jelen ÁSZF-ben meghatározott célú hasznosítását lehetővé teszik.

A Felhasználásra Jogosultak a Szolgáltatást a következő rendelkezéseknek megfelelően használhatják:

 • A felhasználás jogát a Szolgáltató az Alkalmazásban mindenkor közzétett leírásokban és specifikációkban meghatározott Funkciók nem kizárólagos — a Díj megfizetésével lefedett időtartamra vonatkozó — igénybevételére korlátozza (továbbiakban: „Felhasználás”).

 • A Felhasználásra Jogosultak a regisztráció során a jelen ÁSZF elfogadásával egyúttal kifejezetten kijelentik és vállalják, hogy az Alkalmazást és a Szolgáltatást, illetve ezek bármilyen alkotóelemét (többek között, de nem kizárólagos jelleggel ezek szöveges és képi tartalmait, bármilyen műszaki megoldásait, működési logikákat, jövőbeli funkcionális bővítések terveit, koncepcióját, stb.) sem egészben, sem részben nem többszörözik, nem dolgozzák át, nem dolgozzák fel, nem fordítják le, nem fejtik vissza és azokon egyéb módosítást sem hajtanak végre — ideértve hiba javítását is —, továbbá ezek eredményét nem többszörözik.

 • A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, Felhasználásra Jogosultak pedig kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatás tárgyát képező Alkalmazás forráskódjára, vizuális megjelenésére, működési logikájára, technikai megoldásaira, bárminemű kódrészleteire a fenti rendelkezés megfelelően irányadó.

 • Az egyértelműség érdekében rögzítik a Szerződő Felek, hogy a Felhasználás megengedett mértéke a felek között a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezések alapján létrejött szerződéses jogviszony céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges felhasználási módra és mértékre korlátozódik.

 • A Szolgáltató ezennel kizárja továbbá az előzetes írásbeli engedélye nélkül készített vagy felhasznált képernyőmentéseket, vagy azok megosztását, publikálását, többszörözését.

 • A jelen pontban foglalt szerzői jogi rendelkezések megsértése jogkövetkezményeket von maga után, amely eredményeként annak okozója köteles megtéríteni a Szolgáltatónak az általa okozott kárt.

 • A Vadásztársaságok ezennel kifejezetten vállalják, hogy a jelen pontban és az ÁSZF egyéb rendelkezéseiben rögzített bármely előírás, kötelezettség Felhasználásra Jogosultak általi megszegése esetén a Szolgáltatót (szerzői vagy egyéb minőségében) ért anyagi károk, vagyonjogi következmények vonatkozásában azokkal az egyetemleges felelősség szabályai alapján helytállnak.

Alkalmazás felhasználásának célja:

 • Jelen ÁSZF tárgya az Alkalmazás felhasználása, amely az Alkalmazáshoz való hozzáférés, valamint az Alkalmazás használata, technológia által lehetővé tett további felhasználása (telepítése, letöltése, másolása) vagy az Alkalmazás Funkcióinak felhasználásából fakadó bárminemű előnyszerzés értendő a jelen ÁSZF feltételei szerint. A felhasználási jogok jelen elektronikus dokumentumon alapulnak.

 • Az Alkalmazás felhasználására vonatkozó szerződés létrejötte az Alkalmazásban közzétett protokoll szerint regisztráció útján történik.

 • Az Alkalmazás egyes komponenseit a Felhasználásra Jogosultak a Google Play-ből, vagy az App Store-ból tölthetik le. A jelen ÁSZF keretében az Alkalmazásról átadott szoftverkomponensek, csak az ÁSZF-kel összhangban, kizárólag az Alkalmazás részeként használhatók fel. A Felhasználásra Jogosultak tudomásul veszik, hogy bármiféle, ettől eltérő felhasználás szerződésszegésnek minősül.

 • A jelen ÁSZF kikötéseivel összhangban a Szolgáltató ezúton engedélyezi a Felhasználásra Jogosultak számára az Alkalmazás telepítését és felhasználását. Az Alkalmazás felhasználása nem kizárólagos, és nem átruházható.

 • Az Alkalmazásba beletartozik annak a Szolgáltató általi bárminemű frissítése, javítása, módosítása, átdolgozása, vagy kiegészítése, azonban nem köteles semmilyen frissítést, javítást, módosítást, átdolgozást, vagy kiegészítést biztosítani az Alkalmazáshoz.

 • Az Alkalmazás bárminemű, a Felhasználásra Jogosultak általi felhasználása vagy fejlesztése, amely eredményeképp egy vagy több másik alkalmazás termék jön létre, nem érinti a Szolgáltató szerzői jogait és szellemi tulajdonjogait az Alkalmazásnak a jelen ÁSZF-ben érintett alkalmazásai vonatkozásában.

Felhasználási jelentések, jogsértések és jogorvoslatok

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználás főbb paramétereiről adatokat gyűjtsön, beleértve a szerver IP címeket, domain neveket, és más egyéb információkat, amelyek révén biztosítani kívánja, hogy a Szolgáltató termékeit a jelen ÁSZF-nek megfelelően felhasználják. Az adatgyűjtés szabályait és feltételeit az Adatvédelmi Szabályzat fejezet tartalmazza.

A jelen szakasz bárminemű megsértése a Felhasználásra Jogosultak az Alkalmazásra kapott felhasználási jogának azonnali megszüntetését és a Felhasználásra Jogosultakkal szemben indítandó kártérítési és egyéb jogi lépéseket von maga után.

 1. A Szolgáltató jogait indokolatlanul sértő vagy az Alkalmazás rendeltetésszerű működését akadályozó módon nem fejtheti vissza, fordíthatja le vagy bonthatja elemeire az Alkalmazást részlegesen vagy teljesen;

 2. szolgáltató jogait indokolatlanul sértő vagy az Alkalmazás rendeltetésszerű működését akadályozó módon nem módosíthatja, vagy hozhat létre, illetve használhat fel részlegesen vagy teljesen az Alkalmazás alapján készült derivatív (az Alkalmazáson, mint előképen alapuló) munkákat;

 3. nem hozhatja forgalomba az Alkalmazás másolati példányait;

 4. nem távolíthatja el az Alkalmazásról az azon/abban található tulajdonosi, gyártói tájékoztatókat és címkéket; valamint

 5. nem értékesítheti tovább, adhatja lízingbe vagy bérbe, ruházhatja át vagy adhat át más módon az Alkalmazásra vonatkozó jogokat;

 6. nem használhatja fel az Alkalmazás ügyfelénél, vásárlójánál vagy partnerénél;

 7. nem telepítheti át az Alkalmazást másik készülékre a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül;

 8. nem használhatja fel az Alkalmazást törvénytelen módon, törvénytelen célokra vagy a jelen ÁSZF-kel bármilyen módon ellentétesen;

 9. nem teheti közzé teljesítmény teszt eredményét a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, illetve anélkül, hogy a Szolgáltató a Felhasználásra Jogosultak módszertanát meg ne vizsgálta volna.

Szellemi tulajdonjogok

Az Alkalmazás a szerzői jogi törvény által védett szerzői műnek minősül, amelynek személyhez fűződő és vagyoni jogi jogosultja a Szolgáltató. Az Alkalmazás a Szolgáltató kizárólagos tulajdona.
A Szolgáltató szavatolja az átadott szoftver jogtisztaságát: azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Felhasználásra Jogosultak jogainak gyakorlását akadályozná vagy korlátozná, az e kötelezettség megszegéséből eredő követelésekkel szemben a Felhasználásra Jogosultakat köteles kártalanítani.
A Szolgáltató és beszállítói kifejezetten nem szavatolnak azért, hogy az Alkalmazás a Felhasználásra Jogosultak elvárásainak megfelel, vagy az Alkalmazás működése fennakadásoktól, illetve hibáktól mentes.
A jelen ÁSZF-ben a Szolgáltató engedélyt ad az Alkalmazás felhasználására, amely alapján a szellemi alkotással kapcsolatos vagyoni jogokat nem ad a Felhasználásra Jogosultak részére.

Jogcím

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Felhasználásra Jogosultakra semmilyen, az Alkalmazással kapcsolatos szellemi tulajdonjog nem száll át. A Szolgáltató az Alkalmazásra vonatkozó valamennyi szerzői és vagyoni jog jogosultja. Az Alkalmazást a magyarországi szerzői jogi jogszabályok illetve a vonatkozó nemzetközi megállapodások védik.

Időtartam, megszűnés, megszüntetés

A szerződés felmondása, indokai, jogkövetkezmények: jelen ÁSZF akkor lép hatályba, amikor a Felhasználásra Jogosultak regisztrál az Alkalmazásba. Amennyiben jelen ÁSZF tartalmaz korlátozó rendelkezéseket a Felhasználásra vonatkozóan, annak megsértése esetén meghatározottaknak megfelelően megszűnhet a szerződés.
A jelen ÁSZF automatikusan megszűnik, ha a Felhasználásra Jogosultak nem tartja be a jelen ÁSZF előírásait. A jelen ÁSZF bármilyen megszűnése esetén a Felhasználásra Jogosultak köteles az Alkalmazást eltávolítani.
A jelen ÁSZF megszüntetése vagy megszűnése nem mentesíti a Felhasználásra Jogosultakat a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelességei teljesítése alól. A Felhasználásra Jogosultak megszűnése — függetlenül annak okától — nem képezheti alapját semmilyen, a Szolgáltatóval szemben támasztandó anyagi vagy visszatérítési követelésnek.

Általános rendelkezések

Az Alkalmazás időnként tartalmazhat az Alkalmazás licenciába nem adott példányainak használatát korlátozó technológiát. Az Alkalmazás regisztrálásának elmaradása esetén az Alkalmazás működésképtelenné válhat.

 • Elválaszthatóság: jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a jelen ÁSZF fennmaradó része változatlanul érvényes marad.

 • Joglemondás: bármelyik félnek azon magatartása, amellyel nem szerez érvényt bármely jogának, amelyre a jelen ÁSZF szerint jogosult, nem jelenti azt, hogy további vagy jövőbeni jogainak érvényesítéséről is lemondana, kivéve, ha a joglemondás írásban történik.
  Szerződésszegés esetén semelyik fél beleegyezése, lemondása vagy elállása, sem közvetlen vagy közvetett módon, nem vonja maga után bármely más, későbbi, bármely fél által elkövetett szerződésszegés esetén való beleegyezést, lemondást vagy elállást, illetve ezekre vonatkozó kötelezettséget.

 • Irányadó jog: valamennyi, a jelen ÁSZF-ből származó, vagy az azzal kapcsolatos vita rendezésére Magyarország joga az irányadó. A Szerződő Felek vita esetére kikötik Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

 • A szerződés kizárólagossága/módosítások: a Felhasználásra Jogosultak tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF képezi a Szerződő Felek között létrejött teljes megállapodást, és hogy a jelen ÁSZF elfogadásával hatályát veszti minden korábbi szerződés — mind írásbeli, mind szóbeli —, valamint minden Szerződő Felek között a jelen ÁSZF tárgyában megtörtént kommunikáció. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a jelen ÁSZF-et.

 • Jogfenntartás: a Szolgáltató fenntart magának minden, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten át nem ruházott jogot

Szerződő Felek felelőssége

A jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb, ilyen tárgyú rendelkezéseken túlmenően a Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg:

A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás és az Alkalmazás hibamentes folyamatos működése érdekében minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, mindazonáltal, lehetséges, hogy a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás átmenetileg részben vagy egészben nem elérhető, illetve nem működik hibamentesen (továbbiakban: „Üzemzavar”). Ilyen esetben a Szolgáltató minden esetben törekszik a hiba, illetve hiányosság ilyen körülményekről való tudomásszerzéstől számított ésszerű időn belüli (lehetőség szerint haladéktalan) kiküszöbölésére. A Felhasználásra Jogosultak tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató nem felel a Felhasználásra Jogosultak internetes kapcsolatában fellépő működésbeli hiányosságok és hibák miatt fellépő problémákért, vagy más olyan működésbeli hiányosságokért, amely a Szolgáltató érdekkörén túlmutató más szolgáltatásokban jelentkezik.

A Felhasználásra Jogosultak kifejezetten tudomásul veszik és vállalják, hogy a Szolgáltatással összefüggő tevékenységeik során soha nem hagyatkoznak kizárólagosan a Szolgáltatás Funkcióira, az abban általuk vagy mások által megadott adatok helyességére és teljeskörűségére. A Szolgáltatás Funkciói önmagukban nem szolgálhatnak alapul a Felhasználásra Jogosultak tevékenységével összefüggő körültekintő, gondos, jogszerű magatartás megvalósításához. Az e rendelkezésben foglaltak megszegéséből eredő, Tagokat, Vadásztársaságokat, illetve harmadik feleket ért károkért fennálló felelősségét a Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legszélesebb körben kizárja. Amennyiben a Szolgáltatóval szemben ezzel összefüggésben harmadik felek bármilyen igénnyel élnek, a Felhasználásra Jogosultak egyetemleges felelősséget vállalnak arra, hogy a Szolgáltatót ezzel összefüggésben minden — jogszabály által megengedett és lehetővé tett, a Szolgáltató által meghatározott — módon mentesítik, kárpótolják (beleértve a Szolgáltató kártérítés, jogi képviselői díjak megfizetése és egyéb szankciók teljesítése alóli előzetes mentesítését is).

A Felhasználásra Jogosultak az általuk feltöltött adatok, információk, képi és szöveges tartalmak, helyzetek és egyéb információk (továbbiakban: „Tartalom/Tartalmak”) helyességéért, jogszerűségéért és szakmai, etikai szempontú megfelelőségéért felelősséget vállalnak, a Szolgáltató nem kötelezhető ezeknek az ellenőrzésére, vizsgálatára — és az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a jelen pontban foglaltak megszegése esetén az adott Felhasználásra Jogosultak az ebből eredő felelősséget harmadik felekkel szemben vállalja, a Szolgáltatót pedig ezzel összefüggésben minden — jogszabály által megengedett és lehetővé tett, a Szolgáltató által meghatározott — módon mentesíti, kárpótolja (beleértve a Szolgáltató kártérítés, jogi képviselői díjak megfizetése és egyéb szankciók teljesítése alóli előzetes mentesítését is).

Amennyiben bármely Tag a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely kötelezettségét megszegi, a Szolgáltató jogosult az ilyen Tag a Szolgáltatáshoz való hozzáférését előzetes értesítés nélkül, az általa meghatározott időtartamra — vagy akár véglegesen — blokkolni. A blokkolással, annak esetleges feloldásával összefüggésben Szerződő Felek jóhiszemű egyeztetéseket folytathatnak.

Érzékeny tartalmak kezelése

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatásban a Vadásztársaságok által közzétételre kerülhetnek olyan Tartalmak (például képi, fotós tartalmak, szöveges leírások), amelyek a Szolgáltatás használatával összefüggő (és kizárólag ahhoz szorosan kapcsolódó) tevékenység eredményeit jeleníthetik meg (például a Tagok által elejtett vadakat ábrázolhatnak).

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az ilyen Tartalmak biztonságos tárolása és a hozzáférés kizárólag arra jogosultak részére történő lehetővé tétele érdekében. Mindazonáltal a Szolgáltató elvárja, a Felhasználásra Jogosultak vállalják, hogy az ilyen Tartalmak az ésszerű mértéket nem túllépő módon, obszcén, szükségtelenül kegyetlen, durva, a természettel és annak alkotóelemeivel — a növény- és állatvilággal — szemben tiszteletlen megjelenítést elkerülik, továbbá a Felhasználásra Jogosultak tartózkodnak mindennemű jogsértő Tartalom megjelenítésétől, illetve, a jelen pontban foglaltak megszegése esetén az ebből eredő felelősséget harmadik felekkel szemben egyetemlegesen vállalják, a Szolgáltatót pedig ezzel összefüggésben minden — jogszabály által megengedett és lehetővé tett, a Szolgáltató által meghatározott — módon mentesítik, kárpótolják (beleértve a Szolgáltató kártérítés, jogi képviselői díjak megfizetése és egyéb szankciók teljesítése alóli előzetes mentesítését is).

A Szerződő Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatás használatával a Vadásztársaságok által létrehozott vagy ott publikált Tartalmakért a Szolgáltató a fentieknek megfelelően mindennemű felelősségét kizárja.

Harmadik fél tartalmainak kezelése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásban, illetve az Alkalmazásban harmadik felek tartalmaira mutató (többek között reklám, hirdetési célú) hivatkozásokat jelenítsen meg, vagy erre harmadik feleknek engedélyt adjon. Az ilyen hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmakért a Szolgáltató — a jogszabályok által lehetővé tett mértékben — semmiféle felelősséget nem vállal. Az ilyen tartalmakra az azokat publikáló vagy egyéb harmadik felek feltételei vonatkoznak, melyekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a harmadik felek által biztosított tartalmak és szolgáltatások esetében azok felett nem rendelkezik, így az ezekben fellépő hiányosságokért, műszaki problémákért nem felel, de mindent megtesz ezek elhárítására és kiküszöbölésére. Kifejezetten igaz ez a Google LLC. által biztosított — például Google Tag Manager, Google Analytics, Google AdSense, Google AdMob, Google Maps szolgáltatásra —, a Facebook Inc. által biztosított — például Facebook Pixel szolgáltatásra — és hasonló szolgáltatásokra.

Ügyfélszolgálat

Szolgáltató elérhetőségei:

A jelen ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatos mindennemű megkeresést a Szolgáltató a fentiekben megadott elérhetőségeire kell elküldeni. A Szolgáltató a megkeresésekre a beérkezéstől számított 20 munkanapon belül válaszol.

Privacy Policy(Last updated: 08/05/2024)

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja, hogy átfogó információkkal szolgáljon a TrophyMap adatvédelmi elveit illetően. Kiemelten fontos a felhasználók személyes adatainak védelme, azokat különös körültekintéssel kezeli és tárolja. Az Adatvédelmi szabályzatot úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Data Protection Regulation, továbbiakban: „GDPR”).

Adatkezelő

Dániel Sipos S.E. (székhely: Hungary 9153 Öttevény, Szabadság street 4., vállalkozói szám: EV-52820627, adószám: 69184518-1-28, e-mail: info@trophymap.org, telefon: +36/20 952-0471, képviselő: Dániel Sipos, továbbiakban: „Adatkezelő”)
Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete a GDPR az irányadó szerinti adatkezelést folytat.
Az Adatkezelő az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó Szolgáltató, amely

 1. az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, vagy a távközlő hálózathoz hozzáférést biztosít (egyszerű adatátvitel és hozzáférés-biztosítás);

 2. az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, és az alapvetően a más igénybe vevők kezdeményezésére történő információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja (gyorsítótárazás);

 3. az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás);

 4. információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás);

 5. alkalmazásszolgáltató.

Adatfeldolgozók

A TrophyMap a munkája során úgynevezett adatfeldolgozókkal működik együtt. Az adatfeldolgozás az Infotv. meghatározása alapján „az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)”. Az adatfeldolgozó pedig „az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján — beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is — az adatok feldolgozását végzi”.

A TrophyMap a következő adatfeldolgozókkal működik együtt:

 • Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States)

 • Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States)

 • PayPal (Europe) (L-2449, Luxembourg, Boulevard Royal 22-24)

 • Mailgun Technologies Inc. (535 Mission St. San Francisco, CA 94105, United States)

Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett. A TrophyMap együttműködő tengerentúli adatfeldolgozók feliratkoztak a Privacy Shield-re.

Adatkezelés

Jelen Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) alapján Adatkezelő személyes és nem személyes adatokat kezel, személyes adat az Infotv. 3. § 2. pontja az érintettel kapcsolatba hozható adat — különösen az Alkalmazást használó személy (továbbiakban: „Érintett”) azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret —, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés; a nem személyes adat tehát olyan információ, amely személlyel közvetve vagy közvetlenül nem hozható kapcsolatba és amely nem alkalmas az azonosítására.

Személyes adatok

Az Adatkezelő a Szolgáltatás igénybe vétele során személyes adatokat az alábbiak szerint rögzíti:

 • Érintett által megadott adatok: a Szolgáltatás igénybevétele során önkéntesen megadott adatokat, úgy mint a regisztrációs adatok az Alkalmazás böngészése vagy egyes részeinek, Funkcióinak használata során megadott adatokat az Alkalmazás rögzíti. Ilyen személyes adat különösen, de nem kizárólagosan az Érintett vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, profilképe, postai címe, telefonszáma, vadászjegy száma, számlázási neve, adószáma, EU adószáma, számlázási címe, amely alkalmas az Érintett személyének azonosítására.

  Kezelt adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
 • Automatikusan rögzített adatok: az Érintett számítógépe, mobil eszköze vagy böngészője által az Adatkezelő a Szolgáltatásához való hozzáférés során automatikusan elküldött adatok, ilyen automatikus adat különösen, de nem kizárólagosan a hozzáférést biztosító eszközre és böngészőre vonatkozó egyedi azonosító IP-cím, felhasznált szoftverkörnyezet karakterisztikája a használt eszközről és böngészőről, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos aktivitás adatai, a Szolgáltatással való kapcsolatra vonatkozó információk, valamint a Sütik, Pixel Tagek, Local Shared Objects és Web Storages technológiák által gyűjtött adatok. A sütik vagy más technológiák használatára vonatkozó irányelveket a Technológiák és Alapelvek fejezet tartalmazza.

  Kezelt adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja

A regisztráció során vagy más módon eljuttatott személyes adatokat az Alkalmazás összekötheti nem személyes adatokkal (ide értve harmadik fél nem személyes adatait), amely esetben az ilyen módon összekötött adatokat is annak fennállásáig személyes adatként kezeli.

Személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat jelen Szabályzattal összhangban gyűjti és használja az Adatkezelő az alábbiak szerint:

 • Célhoz kötött felhasználás
  Meghatározott cél érdekében átadott személyes adatot csak ennek megfelelően használhatja az Adatkezelő.

 • Hozzáférés és használat
  Amennyiben a felhasználói hozzáférés céljából vagy valamely külső szolgáltatás, illetve annak valamely funkciójának igénybevételének érdekében ad át személyes adatot, Adatkezelő kizárólag a hozzáférés, illetve a szolgáltatás elérése, monitorozása érdekében használhatja azt fel.

 • Belső üzleti felhasználás
  A személyes adatokat az Adatkezelő belső üzleti célból felhasználhatja, ide értve a Szolgáltatás tartalmának és funkcióinak elősegítését, az Érintettek igényeinek jobb megértését, a Szolgáltatás fejlesztését, a rossz szándékú tevékenységek elleni védelmet és azok azonosítását, a Szerződési Feltételek érvényesítését, a felhasználói profil támogatását, és az ügyfélszolgálat segítségnyújtását, valamint a Szolgáltatás és az Adatkezelő üzletvitelének általános támogatását.

 • Vadásztársasági felhasználás
  Az Alkalmazás lehetővé teszi a Vadásztársaságok számára, hogy a Tagokat e-mailben megkeressék jelenlegi és jövőbeli céljaik vonatkozásában. Azonban a Vadásztársaság más forrásból szerzett e-mail címekre is továbbíthatják a Szolgáltatáson keresztül az értesítéseiket. Az ilyen módon az elküldött levelek tartalmát a Szolgáltató nem ellenőrzi, azonban a Vadásztársaságnak figyelemmel kell lenniük a vonatkozó Adatvédelmi Szabályozásra is.

 • Egyéb felhasználás
  Amennyiben az Adatkezelő a jelen Szabályzattal összhangban nem álló módon kívánja a személyes adatokat felhasználni, köteles tájékoztatni az Érintett a Szolgáltatás igénybevétele előtt vagy az alatt, és hozzájárulását kérni az adatok bekérése és azok felhasználása előtt.

Személyes adatok közzététele és továbbítása

 • Bevételszerzés célú felhasználás kizárása
  Az Adatkezelő semmilyen módon nem értékesíti a személyes adatokat, amely az Érintettel való együttműködés legfontosabb eleme, azonban a lent szabályozott módon értesítés nélkül, egyes harmadik személyeknek továbbíthatja azokat.

 • Üzleti továbbítás
  Üzleti fejlesztések során egyes vagyonelemek vagy a vállalkozás is értékesítésre kerülhet, így abban az esetben, amikor a vállalkozást értékesítik, az mással összeolvad, újraszervezésre kerül, vagy azt felszámolják, illetve más hasonló esetekben a személyes adatok is az átruházott vagyonelemek között lehetnek. Jelen Szabályzat elfogadásával az Érintett tudomásul veszi, hogy jogutódlás esetén a személyes adatokat megszerző ugyanolyan feltételek mellett köteles a személyes adatokat kezelni, mint az Adatkezelő.

 • Tulajdonos és leányvállalatok, társult vállalkozások
  Az Adatkezelő jogosult a tulajdonos és leányvállalkozásával, illetve társult vállalkozásaival a jelen Szabályzat szerinti célból a személyes adatokat megosztani, amelyek valamennyien kötelesek jelen Szabályzat szerint betartani.

 • Megbízottak, tanácsadók és szolgáltatások
  Az Adatkezelő jogosult a számára személyes adatokat feldolgozó partnereinek a személyes adatokat továbbítani egyes üzleti célú funkciók megvalósítása érdekében, de értve az adatbázis-kezelés, backup és katasztrófa-helyreállítás, valamint e-mail szolgáltatást végző szerződött vállalkozásokat. E vállalkozásoknak kizárólag az adott feladat ellátásához szükséges információkat — ideértve a személyes adatokat is — továbbítja az Adatkezelő.

 • Online fizetési szolgáltatók
  Az Adatkezelő online fizetés esetén az Érintett személyes adatait továbbítja a vele szerződésben álló PayPal szolgáltatónak. Az Érintett jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő a felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek a PayPal (Europe), mint külső adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: számlázási vezetéknév, számlázási keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és az Érintettek védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 • Bírósági és hatósági megkeresés
  Az Adatkezelő köteles vonatkozó döntés alapján bíróságnak és hatóságnak személyes adatokat átadni, amennyiben azt jogszabályi kötelezettség írja elő, jogai védelme érdekében, a Szolgáltatással kapcsolatos rosszhiszemű tevékenység megelőzése miatt, az Érintettek személyes- vagy a köz védelme érdekében szükséges.

Személyes adatok tárolása

Az Adatkezelő a személyes adatokat maga tárolja, illetve olyan szerződött partnerei, amelyeknek a személyes adatokat a jelen Szabályzatnak megfelelő módon adta át. Az Adatkezelő minden elvárhatót megtesz a Szolgáltatás nyújtása során megkapott személyes adatok védelme érdekében, annak érdekében, hogy elkerülje a veszteséget, a rendeltetésellenes használatot, a jogosulatlan használatot és hozzáférést, a gondatlan nyilvánosságra hozatalt, a személyes adatok megváltoztatását és megsemmisítését. Az Érintetteknek tekintettel kell lenniük arra, hogy semmilyen hálózat, szerver, adatbázis, internet vagy e-mail kapcsolat nem lehet esetlegesen felmerülő hibáktól teljesen mentes, ezért személyes adatok közzétételekor erre fokozottan figyelmet kell fordítaniuk. A Szolgáltató nem felel az elfelejtett jelszó vagy az e-mail cím nem megfelelő tárolásából adódó visszaélésekért, amennyiben ezek illetéktelen felhasználása a Érintett hibájából, szándékos vagy vétlen gondatlanságából következett be.

Személyes adatok tárolási ideje

A személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett a Szolgáltatás igénybevételére irányuló regisztrációja alatt tárolja. A regisztráció törlését az Érintett kérheti az Adatkezelőtől vagy saját profilján maga is megteheti. Az ezt meghaladó tartalmú adattárolásra az adatvédelmi jogszabályok az irányadók. A személyes adatok törlése esetén is maradhatnak adatok biztonsági mentésben vagy média archívumban, amelyeket jogi, adózási vagy egyéb előírások miatt, illetve jogszerű és igazolható üzleti célból használhat az Adatkezelő.

Sütik, Pixel Tagek, Local Shared Objects és Web Storages

A Technológiák és Alapelvek tartalmazza a sütikkel és más hasonló követő technológiákkal kapcsolatos rendelkezéseket.

Érintettek jogai

Hozzáféréshez való jog

E körben az Érintettek jogosultak visszaigazolást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő kezeli-e, megfelelő esetben az adatokhoz hozzáférhetnek, továbbá tájékoztatást kaphatnak az adatkezelés céljáról, a személyes adatok köréről, azon személyekről, akik részére ezek továbbításra kerültek vagy a jövőben továbbításra kerülnek; jogosultak megismerni az adatkezelés időtartamát, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az ilyen időtartam meghatározásának szempontjait, kérhetik a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, anonimitását — melynek következtében azok az Érintettekkel nem hozhatók többé kapcsolatba — illetve bizonyos feltételek esetén az adatkezelés korlátozását, továbbá tiltakozhatnak az adatkezelés ellen; az arra illetékes felügyeleti hatóságnál panasszal élhetnek és az irányadó jogszabályokban meghatározott egyéb jogaikat gyakorolhatják.

Adathelyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a pontatlan személyes adatok haladéktalan kijavítását kérni, illetve — az adatkezelés céljára figyelemmel — a hiányos személyes adatokat kiegészíteni.

Elfeledtetéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. az Érintett az irányadó jogszabályokkal összhangban a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésre egyéb jogalap nem áll fenn;

 3. az Érintett jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja az Érintett az ilyen célú adatkezeléssel szemben tiltakozik;

 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból — arra hivatkozással tiltakozott az adatkezelés ellen, miszerint az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, azonban ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, azzal, hogy ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintettek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a fentiekben felsorolt jogaik gyakorlása esetén — a törölt vagy egyéb módon korlátozott személyes adatok hiányában — a Szolgáltatás Funkcióinak némelyike vagy ezek mindegyike az adott Érintett számára elérhetetlenné válhat, illetve az adott Érintett profiljának időleges vagy végleges elérhetetlenné válásával járhat.

Kizáró feltételek

Harmadik félnek átadott személyes adatok

A jelen Szabályzat nem vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyeket az Érintett más felhasználók számára adott át a Szolgáltatás használata során, ideértve az Érintett által a Vadásztársaság számára a társaság aloldalán továbbított vagy a szolgáltatás nyilvánosan elérhető felületein közzétett adatait.

Harmadik fél oldala

A jelen Szabályzatban leírt rendelkezések és eljárások kizárólag a Szolgáltatásra vonatkoznak. Az Alkalmazás harmadik fél oldalára irányító linkeket is tartalmazhat, azonban ezen oldalak tartalmáért és a harmadik fél szabályzataiért és adatvédelmi rendelkezéseiért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Csoportos adatok

A Szolgáltatás fejlesztése, valamint a felhasználói szokások jobb megértése érdekében a Szolgáltató az ügyfelei körében gyakran végez felméréseket demográfiai adataik, érdeklődési körük és szokásaik vonatkozásában, a megadott személyes adataikat és más információkat alapul véve. Tekintve az így szerzett információk csoportos gyűjtését és összesített kezelését, amelyek nem alkalmasak az egyes Érintettek személyes azonosítására, a csoportos adatok nem személyes adatoknak minősülnek.

Gyermekek jogainak kiemelt védelme

A Szolgáltató nem gyűjt adatokat 18 éven aluli gyermekektől, a szülők és törvényes képviselők felelőssége a gyermekek internethasználatának ellenőrzése és felügyelete, ide értve a jelen Szabályzat betartását is. Amennyiben szülő vagy törvényes képviselő okkal feltételezi, hogy 18 éven aluli gyermek személyes adatot szolgáltatott részünkre, azt megkeresésükre a Szolgáltató törli az Alkalmazásból.

Változtatás joga

A Szolgáltatás és üzleti megfontolások változásának megfelelően felmerülhet az a jelen Szabályzat módosításának szükségessége, ezért a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azt bármikor frissítse vagy módosítsa. A módosításokat a Szolgáltató az Alkalmazásban teszi közzé, illetve szükség esetén e-mail útján vagy a Szolgáltatásban jelzett módon értesíti arról az Érintetteket a módosítás hatályba lépésének időpontjával együtt. Amennyiben valamely Érintett számára a jelzett módosítás nem elfogadható, az Érintett a Szolgáltatást ne vegye igénybe.

Technologies and Principles(Last updated: 08/05/2024)

Jelen Technológiák és Alapelvek (továbbiakban: „Alapelvek”) meghatározott személyhez kapcsolódó vagy azonosítására alkalmas információkra (személyes adatokra) vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az Érintettről Sütik, Pixel Tagek, Local Shared Objects és Web Storages technológiák formájában ad meg a Szolgáltató számára.

Az alapelvek hatálya

Az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezéseket jelen Alapelvek nem módosítja, az ott rögzített jogokat és kötelezettségeket nem módosítja, változtatja vagy szünteti meg.
A Szolgáltatás igénybevételével az Érintett hozzájárul a jelen Alapelvekben meghatározott technológiák használatához a személyes és nem személyes adatok vonatkozásában egyaránt, a mobil eszközén vagy böngészőjén található információk tárolásához jelen Alapelvekben foglaltaknak megfelelően.

Sütik, Pixel Tagek, Local Shared Objects és Web Storages

Sütik

A „Süti” olyan információegység, amely a böngészőben találhatók, amikor az Érintett a Szolgáltatáshoz hozzáfér vagy azt használja, amely szöveges tartalommal bír és amelyet később vissza lehet olvasni a Szolgáltató vagy más által. A sütik a böngésző és az Érintett felismerését szolgálják.

Pixel Tagek

A „Pixel Tag” olyan apró tag vagy grafikus elem, amelyet az Alkalmazásban, más weboldalakon, e-mailekben vagy más letölthető anyagban helyeznek el, de nem a számítógépen, mobil eszközön vagy böngészőn, kivéve, ha a tartalmat az Érintett letölti.

Local Shared Objects

A „Local Shared Object” a sütihez hasonló információegység, azzal a különbséggel, hogy ez a számítógépen vagy mobil eszközön tárolódik, de nem a böngészőben, és ez szövegnél többet is tartalmazhat. Ezek irányítása a lentiek szerint más módszert igényel, mint a sütiké.

Web Storages

A „Web Storage” vagy HTML5 Local Storage, Session Storage ipari-standard adattárolási technológiák, amely a böngészőben találhatók, amikor az Érintett a Szolgáltatáshoz hozzáfér vagy azt használja, amelyek szöveges tartalommal bírnak és amelyeket később vissza lehet olvasni a Szolgáltató vagy más által.

Ezen technológiák kezelése

Sütik

Egyedi vagy állandó jellegűek lehetnek, azaz csak a böngésző használata idejére vagy azok direkt törlése előtt léteznek. Ezek kezelését a böngészőben lehet beállítani.

Pixel Tagek

Nem tárol információt a számítógépen, mobil eszközön vagy böngészőben (bár számítógépen e-mail vagy más letölthető anyag tartalmazhat ilyet) így azt beállítani nem lehet, csak az azt tartalmazó anyag törlésével.

Local Shared Objects

Ezeket a számítógép vagy a mobil eszköz tárolja, egyedileg lehet beállítani.

Web Storages

Egyedi vagy állandó jellegűek lehetnek, azaz csak a böngésző használata idejére vagy azok direkt törlése előtt léteznek. Ezek kezelését a böngészőben lehet beállítani.

A technológiák felhasználásának célja

Süti neveLejáratCélja

Alapvető célok

A Szolgáltató a fenti technológiákat a Szolgáltatás nyújtásához használja, annak részeként, a például a sütik használata az adatforgalom szerverek közötti megfelelő elosztásában segít.

Teljesítmény mérése és analitika

A technológiák használata a Szolgáltatás monitorozásához és az Érintettek tevékenységeinek analíziséhez használja a Szolgáltató.

 1. a sütik elhelyezése segít az Érintettek igényeinek szerverekhez való eljutásának és a válasz időtartamának mérésében;

 2. A/B teszt az új fejlesztések céljából;

 3. a Szolgáltatás oldalának statisztikai rögzítésében, az Érintett tevékenységeinek nyomon követésében és annak meghatározásában, hogy az Érintett honnan veszi igénybe a Szolgáltatást.

Harmadik fél sütijeit az Érintettek viselkedésének fenti teljesítmény mérésében és analitikájában használja fel Szolgáltató, ide értve a Google Tag Manager, Google Analytics, Google AdSense, Google AdMob, Google Maps és Facebook Pixel szolgáltatásokat. Az ezekről való leiratkozás a harmadik fél szolgáltatási oldalain lehet megtenni.

Kényelmi funkciók biztosítása

Ezen technológiák használata által válik lehetővé egyes szolgáltatással kapcsolatos funkciók használata és az Érintettek preferenciáinak rögzítése. Az „Emlékezzen rám” jelölő négyzet bejelentkezés előtti kiválasztása olyan állandó süti a böngészőben, amely betölti az Érintett profil adatait. Más sütik arra alkalmasak, hogy az Érintett preferenciáit (mint például nyelv vagy földrajzi elhelyezkedés) rögzítse, amellyel az Alkalmazás sérülékenysége csökkenthető.

A fenti technológiák mások általi használata

A fenti sütik és más technológiákat a Szolgáltató helyezi el a Szolgáltatásban (saját sütik) vagy azokat a szolgáltatásokkal kapcsolatban harmadik fél helyezi el (harmadik fél sütik), amelyek célja például a harmadik fél saját szolgáltatásainak fejlesztése.

Törlés

Az Alkalmazás által elhelyezett Sütik, Pixel Tagek, Local Shared Objects és Web Storages az Ön számítógépén vannak tárolva, így azokat bármikor törölheti a böngészőből.